Trainen tot spierfalen De moeite waard?

To fail or not to fail, that is the question. Trainen tot spierfalen is een heet hangijzer in het bodybuilding. Een voorwaarde voor spiergroei, menen sommigen. Anderen denken juist dat training tot spieruitputting optimale resultaten in de weg staat. Hoe zit het precies?.

De belangrijkste punten:

1.  Voor spiergroei moeten je sets uitdagend zijn, wat betekent dat je tot nabij spierfalen traint.

2.  Trainen tot volledig spierfalen levert echter weinig extra spiergroei, maar wel veel extra vermoeidheid op. Blijf daarom gemiddeld twee herhalingen van spierfalen verwijderd (2 Reps In Reserve, RIR): bij samengestelde oefeningen 1-3 RIR, bij isolerende 0-2 RIR. Dat staat je toe om meer volume te doen en zodoende, per saldo, meer stimulerende herhalingen te creëren.

3.  Je hoeft spierfalen niet altijd te vermijden. Zo kun je bij isolatie-oefeningen gerust af en toe tot spierfalen gaan, zij het bij voorkeur alleen in de laatste set en bij voorkeur aan het einde van je training.

4.  Ook als er een deload aanstaande is, kun je wat meer tot spierfalen trainen.

5.  Als je met heel lichte gewichten traint (vanaf 30-40%1RM en lager) is trainen tot volledig spierfalen wél noodzakelijk om voldoende groeiprikkel te creëren.

6.  Vermijd trainen tot volledig spierfalen bij zware uitgevoerde compoundoefeningen. Behalve dat dat weinig of zelfs helemaal géén toegevoegde waarde heeft, is het onnodig belastend en risicovol.

7.  Als je maar heel weinig tijd hebt en daardoor maar een beperkt volume kunt afwerken, kun (of moet) je vaker tot spierfalen trainen om spiergroei te realiseren, mits je voldoende hersteltijd tussen je trainingen hanteert.

Spiergroei en mechanische spanning

Om een spier te laten groeien moet je die aan voldoende mechanische spanning blootstellen. Mechanische spanning is het creëren van vermoeidheid in de spier door achter elkaar meerdere contracties (herhalingen) te doen met een bepaald gewicht. Hoe meer contracties je doet, hoe langzamer die contracties worden, hoe meer vermoeid een spier raakt, hoe groter de groeiprikkel. Vandaar dat men de herhalingen tegen het einde van een set ook wel stimulerende of effectieve herhalingen noemt.

Je kunt die effectieve herhalingen óók creëren met lichte gewichten. Alleen zul je dan meer herhalingen moeten doen voordat ze effectief worden, zogezegd. Het maakt voor spiergroei dus in beginsel niks uit of je met lichte of zware gewichten traint, zolang je tijdens een set maar voldoende herhalingen doet om de spier te vermoeien[ix] en zolang je gewichten wel hoger zijn dan 30%1RM[x].

Wat is trainen tot spierfalen?

Tijdens een set heb je de spier vroeg of laat dusdanig vermoeid, dat meer contracties niet meer mogelijk zijn: je kunt er geen volgende rep meer uitpersen. Dit moment noemen we ook wel spierfalen of momentane spieruitputting: het moment waarop je geen fatsoenlijke volledige herhaling meer kunt doen.

‘Volledige’ spreekt min of voor zich. Met ‘fatsoenlijke’ doelen we op de techniek en de snelheid van de uitvoering. Gechargeerd komt het erop neer dat elke volgende herhaling een kopie is van de vorige, dat de laatste herhaling net zo (goed) wordt uitgevoerd als de eerste. Op het moment dat je concessies gaat doen op het gebied van de uitvoering, is er sprake van momentane spieruitputting. Al zullen sommigen dit tegenspreken en beargumenteren dat een wat slordigere uitvoer, of sjoemelen, gerechtvaardigd is om er één of meer extra herhalingen uit te persen.

Let wel: het gaat om vermoeidheid in de spier, ook wel lokale of perifere vermoeidheid genoemd. Soms moet je een set beëindigen doordat je op een andere manier vermoeid bent, namelijk centraal en/of cardiovasculair, iets wat vooral bij heel lange sets optreedt. Dat is echter wat anders dan spierfalen bereiken – sterker nog, ondanks dat je vermoeid bent en de set oncomfortabel voelt, biedt deze mogelijk geen afdoende stimulus voor spiergroei. Voor spiergroei moet je je sets immers kort op spierfalen trainen, zoals we verderop zullen zien.

Vooral beginnende krachtsporters staken hun sets weleens te vroeg. Ze denken dan dat ze tot of nabij spierfalen hebben getraind, terwijl ze daar in werkelijkheid nog vele herhalingen van verwijderd waren. Beginners komen daar nog mee weg, doordat zij dankzij hun hoge trainingsgevoeligheid ook met minder inspanning al adequate stimuli kunnen creëren. Als meer gevorderde echter moet je het punt van spierfalen of het naderen daarvan goed kunnen aanvoelen of inschatten, wil je zeker weten dat je met voldoende inspanning traint en dus spiergroei aanwakkert.

Met ‘tot spierfalen’ bedoelen we dat je traint totdat je zeker weet dat je geen herhaling meer kunt doen, óf totdat je letterlijk faalt tijdens de concentrische fase van een herhaling, bijvoorbeeld tijdens het omhoog brengen van de barbell bij een biceps curl.

Onderstaande video toont je wat écht spierfalen is. Dat punt zit misschien wel een paar herhalingen verder dan je denkt, hoe oncomfortabel de set ook al mag voelen.

Twee soorten trainingsintensiteit

Spierfalen heeft te maken met trainingsintensiteit, een term die in het bodybuilding vaak voor verwarring zorgt. Dat komt doordat er twee soorten trainingsintensiteit bestaan: absolute en relatieve.

Absolute intensiteit is de belasting (of load), oftewel het absolute gewicht, meestal uitgedrukt als percentage van de one-rep max (1RM), het gewicht waarmee je niet meer dan één herhaling kunt doen. In sommige sporten, zoals powerlifting, is de 1RM erg belangrijk: het geeft aan hoe sterk je bent. Bij bodybuilding draait het echter niet om sterk zijn, maar om gespierd zijn. Natuurlijk, die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar we zagen al dat je met zowel zware als lichte gewichten spieren kunt opbouwen. Wel kun je, om praktische redenen, het beste met gewichten trainen in de range van 6 tot 15 herhalingen.

Relatieve intensiteit is de inspanning (of intensity of effort), oftewel de mate waarin je een spier tijdens een set vermoeit. Het begrip geeft dus in feite aan hoever je tot spierfalen traint. Meestal wordt relatieve intensiteit uitgedrukt in Reps In Reserve (RIR), oftewel de hoeveelheid herhalingen die je ‘in de tank’ houdt, die je van spierfalen verwijderd blijft dus. Bij 1 RIR stop je de set op het moment dat je nog één herhaling zou kunnen doen (maar die hou je dus ‘in reserve’). Bij 0 RIR train je tot spierfalen, bij -1 RIR tot absoluut spierfalen (je strandt halverwege de rep).

We zagen al dat het nog niet zo eenvoudig is om RIR juist in te schatten; het vergt de nodige trainingservaring. Verkeerd inschatten kan ervoor zorgen dat je te veel reps in de tank laat en daardoor suboptimaal traint. Of dat je juist te dicht op spierfalen traint. Over de mogelijke gevolgen van dat laatste dadelijk meer.

Spierfalen: de kosten versus de baten

Een set tot spierfalen trainen betekent enerzijds dat het grootst mogelijke aantal motoreenheden in de spier wordt aangesproken (wat in beginsel gunstig is voor spiergroei), anderzijds dat de grootst mogelijke vermoeidheid in de spier ontstaat (wat ongunstig kan zijn voor je prestaties in de rest van je training, alsook voor je herstel na de training).

Dat ‘enerzijds, anderzijds’ geeft het dilemma rond spierfalen al weer: wegen de baten (mogelijk iets meer spiergroei) wel op tegen de kosten (meer vermoeidheid)? Voor natural bodybuilders is immers de ratio stimulus:vermoeidheid (ook wel Stimulus:Fatigue Ratio, SFR) van groot belang: trainingsprikkels moeten groei teweegbrengen, maar tegen een zo laag mogelijke kost van vermoeidheid en herstel.

Iets meer groeiprikkel, tegen een veel grotere vermoeidheid”

Over de eventuele toegevoegde waarde van trainen tot spierfalen op spiergroei bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Dat blijkt nog maar eens uit een metastudie van hypertrofie-expert Brad Schoenfeld, die alle relevante onderzoeken naar spierfalen onder de loep nam[iv]. Eigenlijk is er nog steeds te weinig kwalitatief goed onderzoek beschikbaar om harde conclusies te kunnen trekken. Wat we wel met enige zekerheid kunnen stellen is dat trainen tot spierfalen is geen voorwaarde is voor spiergroei[i][ii]. En ook niet voor krachttoename[iii].

Doet het ‘faalmoment’ dan helemaal niks extra’s voor spiergroei? Nou, heus wel een beetje. In sommige studies die Schoenfeld bekeek, bleken personen die sets tot het gaatje trainden meer spiergroei te realiseren dan personen die enkele reps van falen verwijderd bleven. Maar tegelijkertijd tonen onderzoeken aan dat trainen tot spierfalen de benodigde hersteltijd flink vergroot, namelijk met wel 24 tot 48 uur[viii]! Daarnaast werkt trainen tot falen mogelijk blessures in de hand als je het bij zwaar uitgevoerde compoundoefeningen doet.

Interessant is een recent Amerikaans onderzoek, waarin nu namelijk eens ervaren krachtsporters het onderwerp waren, namelijk American football-spelers met gemiddeld meer dan acht jaar krachttrainingservaring[x][xi]. Veel onderzoeken naar relatieve trainingsintensiteit werden immers onder beginnende krachtsporters uitgevoerd, maar vanwege hun hoge trainingsgevoeligheid zijn zij een slechte graadmeter. Absolute beginners kunnen zelfs met meer dan 5 RIR al serieus gainen.

De 15 deelnemers aan het onderzoek moesten gedurende tien weken een krachttrainingsprogramma volgen. Ze werden verdeeld over twee groepen: de ene groep trainde de steeds de laatste set van een oefening tot spierfalen, terwijl de andere bij elke set één of enkele herhalingen in de tank liet. Het trainingsvolume was in beide groepen gelijk. Het resultaat: de groep die nooit tot spierfalen trainde noteerde beduidend betere vooruitgang in zowel spiermassa als kracht. Deze uitkomsten bevestigen de eerdere vermoedens van veel experts dat trainen tot spierfalen een onevenredig grote trainingsbelasting met zich meebrengt, wat ten koste gaat van spiergroei. Concludeert ook Menno Henselmans:

This study in well-trained men confirms previous research that training to failure is rarely worth it and may even be harmful in higher-volume programs.[xii]

Over het aspect volume dadelijk meer. Mogelijke kanttekening is wel, dat het trainingsprogramma vooral compoundoefeningen bevatte, waarbij de impact van trainen tot spierfalen mogelijk een stuk groter is dan bij isolatie-oefeningen. Al heeft Henselmans ook dáár z’n twijfels bij:

For those saying it’s only compound exercises are problematic when taken to failure, previous research finds similar results between compound and isolation movements. Its possible systemic stress is lower with isolation movements, but even that is debatable based on the current research.[xiii]

Een ander recent onderzoek, uit 2019, werd eveneens onder ervaren mannelijke krachtsporters uitgevoerd[xv]. Zij volgden een krachttrainingsprogramma van acht weken, waarbij de ene helft alles tot spierfalen trainde en de andere helft daar enkele reps vanaf bleef. De onderzoekers maten niet de spiergroei, maar de krachttoenames. Ze kwamen tot de conclusie dat die in beide groepen ongeveer gelijk waren. Bij de mannen die tot spierfalen trainde was er echter sprake van een veel grotere spiervermoeidheid. Wat wederom de gedachte onderschrijft dat trainen tot spierfalen extra vermoeidheid veroorzaakt, terwijl het geen of nauwelijks extra groeiprikkel genereert.

Coach James Hoffmann vatte dit alles eerder al treffend samen als volgt:

Training at the failure point is a short-term gain at a long-term cost scenario, where you’re just gonna be accumulating fatigue really fast.[v]

Schoenfeld durft na zijn studieronde voorzichtig te stellen dat trainen tot nabij spierfalen bijna of net zo effectief is als trainen tot volledig spierfalen. Met de herhalingen net vóór spierfalen spreek je immers óók heel veel motoreenheden aan en creëer je dus evengoed een grote anabole prikkel, maar waarschijnlijk tegen een beduidend kleinere trainingsbelasting.

De conclusie is dat je waarschijnlijk de beste SFR bewerkstelligt wanneer je in je sets ongeveer twee herhalingen van spierfalen traint (2 RIR), zoals onderstaande figuur verduidelijkt.

Je bereikt de beste Stimulus:Fatigue Ratio (SFR) door ongeveer twee herhalingen van spierfalen te trainen (2 RIR). (Bron: Mike Israetel / Renaissance Periodization)

“Spierfalen belangrijker bij lage gewichten”

Bij al het voorgaande hoort één belangrijke kanttekening: trainen tot spierfalen is waarschijnlijk wél noodzakelijk om tot optimale spiergroei te komen wanneer je met heel lichte gewichten traint (> 20 reps). Dat blijkt uit een overzichtsartikel van Schoenfeld[xiv], alsmede een nieuw onderzoek van zijn hand gepubliceerd in december 2019[xvi].

In dat laatste werden onder 25 ongetrainde mannen de effecten gemeten van trainen (leg extensions) met zware gewichten en trainen met lichten gewichten, in beide gevallen zowel tot spierfalen als enkele reps daarvan verwijderd. Het bleek dat de mannen die lichte gewichten gebruikten (~20 reps) en níet tot spierfalen trainden amper spiergroei hadden gerealiseerd. Tegelijkertijd werd er geen extra spiergroei gerealiseerd in de groep die zwaar en tot spierfalen trainde. De conclusie van Schoenfeld en co:

When training with low loads, training with a high level of effort seems to have greater importance than total training volume in the accretion of muscle mass, whereas for high load training, muscle failure does not promote any additional benefits.[xvi]

Omdat zware gewichten (~5-10 reps) meestal alleen bij compoundoefeningen worden gebruikt, kun je stellen dat je bij dit soort oefeningen het beste iets van spierfalen verwijderd blijft. Bij isolatie-oefeningen wordt trainen tot spierfalen belangrijker naarmate je in een hogere repranges traint.

Intensiteit versus volume

Nu zou je kunnen stellen: trainen tot spierfalen levert meer vermoeidheid op, maar dat kun je compenseren door minder volume (oefeningen en sets) te doen. En inderdaad, voor volume en relatieve intensiteit geldt: meer van het één, betekent minder van het ander.

Als je dus toch graag alleen maar tot het gaatje traint, zul je je trainingsprogramma daarop moeten aanpassen door beduidend minder volume te doen dan de 10-20 sets per spiergroep per week die gemiddelde tot gevorderde bodybuilders wordt aangeraden.

Een voorbeeld van zo’n programma is High Intensity Training (HIT, niet te verwarren met HIIT) van Arthur Jones. Het HIT-protocol schrijft voor dat je je sets tot of zelfs voorbij spierfalen doet. Één grote ‘maar’ hierbij: je doet slechts één set per spiergroep en je traint slechts twee à drie keer per week. Je hebt dus alle ruimte om optimaal te herstellen van die loeizware sets.

Vervolgens rijst echter de vraag of volume opofferen, ten faveure van relatieve intensiteit, wel gunstig is voor spiergroei. Want hoe zwaar een trainingsprikkel ook is, als je die maar mondjesmaat kunt toedienen, zal een spier maar weinig groeien. Met andere woorden, volume is een belangrijke aandrijver van spiergroei, en hoe meer gevorderd je raakt, hoe groter je volumebehoefte wordt. Door pakweg 2 RIR aan te houden kun je meer sets oftewel meer volume doen en dus meer spiergroei realiseren. Want drie sets met 2 RIR leveren waarschijnlijk méér spiergroei op dan één set tot spierfalen.

De conclusie is dat je voor optimale spiergroei een goede balans moet vinden tussen de relatieve intensiteit en het volume. Als je niet veel tijd hebt om te trainen, en dus maar weinig volume kunt doen, kun je gerust wat meer tot spierfalen trainen. Bijvoorbeeld volgens het HIT-protocol. Heb je wél de tijd, dan kun je het beste met enkele herhalingen in de tank trainen.

Vaarwel ‘bro training’

Wat je sowieso níet moet doen is zowel intensief als volumineus trainen. Je kent ze misschien wel: gasten die niet uit de sportschool weg te slaan zijn, en die ook nog eens uit elke set het uiterste persen. Misschien ben je zélf wel zo’n more is better-type.

Helaas werkt deze ‘methode’, de aloude ‘bro training’, alleen voor anabolengebruikers. Bij natural bodybuilders leidt dit meestal al snel tot overreaching, het voorstadium van overtraining[vi][vii]. Als je op trainingsplateau zit, ga dan eens na of je intensiteit en volume wel goed op elkaar hebt afgestemd.

Conclusie en advies

Voor spiergroei moeten je sets uitdagend zijn, wat betekent dat je tot nabij spierfalen traint. Omdat spierfalen an sich weinig extra spiegroei oplevert, maar wel veel extra vermoeidheid, kun je spierfalen zelf het beste zoveel mogelijk vermijden. Die extra vermoeidheid gaat immers ten koste van het volume dat je kunt doen en dus, per saldo, ook van spiergroei. Blijf in je meeste sets daarom iets verwijderd van spierfalen: houd 1-3 herhalingen in de tank (1-3 RIR). Bij isolatie-oefeningen kun je af en toe tot spierfalen gaan, maar doe dat dan alleen in de laatste set en bij voorkeur tegen het einde van je training.

Update 25-10-2019: deze bevindingen lees je ook de nieuwste review paper van Brad Schoenfeld over trainen tot spierfalen, waarvan de belangrijkste punten in onderstaande figuur zijn samengevat.

Samenvatting van de nieuwe review paper over trainen tot spierfalen door Brad Schoenfeld. (Bron: Brad Schoenfeld / Twitter)

Brad Schoenfeld himself en coach John Meadows leggen het hieronder nog eens uit.

Als je in blokken (mesocycli) traint, gevolgd door deloads, kun je in de laatste week voor de deload desgewenst wat vaker tot spierfalen trainen. Meer daarover in onderstaande video, met aan het woord Mike Israetel, doctor in de sportfysiologie en een gevierd spreker, auteur en coach.

Samengevat

1.  Voor spiergroei moeten je sets uitdagend zijn, wat betekent dat je tot nabij spierfalen traint.

2.  Trainen tot volledig spierfalen levert echter weinig extra spiergroei, maar wel veel extra vermoeidheid op. Blijf daarom gemiddeld twee herhalingen van spierfalen verwijderd (2 Reps In Reserve, RIR): bij samengestelde oefeningen 1-3 RIR, bij isolerende 0-2 RIR. Dat staat je toe om meer volume te doen en zodoende, per saldo, meer stimulerende herhalingen te creëren.

3.  Je hoeft spierfalen niet altijd te vermijden. Zo kun je bij isolatie-oefeningen gerust af en toe tot spierfalen gaan, zij het bij voorkeur alleen in de laatste set en bij voorkeur aan het einde van je training.

4.  Ook als er een deload aanstaande is, kun je wat meer tot spierfalen trainen.

5.  Als je met heel lichte gewichten traint (vanaf 30-40%1RM en lager) is trainen tot volledig spierfalen wél noodzakelijk om voldoende groeiprikkel te creëren.

6.  Vermijd trainen tot volledig spierfalen bij zware uitgevoerde compoundoefeningen. Behalve dat dat weinig of zelfs helemaal géén toegevoegde waarde heeft, is het onnodig belastend en risicovol.

7.  Als je maar heel weinig tijd hebt en daardoor maar een beperkt volume kunt afwerken, kun (of moet) je vaker tot spierfalen trainen om spiergroei te realiseren, mits je voldoende hersteltijd tussen je trainingen hanteert.

Laatst bijgewerkt op maandag 21 december 2020.

Referenties

 • [i] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.12445
 • [ii] https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2018/01000/Effect_of_Resistance_Training_to_Muscle_Failure.19.aspx
 • [iii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26666744
 • [iv] https://www.researchgate.net/publication/331718773_Does_Training_to_Failure_Maximize_Muscle_Hypertrophy
 • [v] https://youtu.be/bDMmI0ae2Ig?t=3540
 • [vi] https://link.springer.com/article/10.2165/00007256-199723020-00004
 • [vii] https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.01400.2005
 • [viii] https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-017-3725-7
 • [ix] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2018.1450898
 • [ix] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2018.1450898
 • [x] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29809061
 • [xi] https://www.mdpi.com/2075-4663/7/7/169/htm
 • [xii] https://mennohenselmans.com/skeletal-muscle-fiber-adaptations-resistance-training-repetition-maximums-relative-intensity/
 • [xiii] https://www.facebook.com/MennoHenselmans/posts/2419816254742862
 • [xiv] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5915697/
 • [xv] https://www.researchgate.net/publication/334561275_Resistance_Training_with_Repetition_to_Failure_or_Not_on_Muscle_Strength_and_Perceptual_Responses
 • [xvi] https://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/publishahead/Muscle_Failure_Promotes_Greater_Muscle_Hypertrophy.94591.aspx